Skip to main content
 大千世界 » 历史趣闻

“大千世界无奇不有”是什么意思?

 大千世界,无奇不有是指在这个世界上会发生各种奇奇bai怪怪的事情,每个人的想法不同,看事情的角度也不同,所以一个人的举动在其他人看来很可能是奇怪的,什么怪异的事情都会发生。

 【出处】 宋代,释道原《景德传灯录》,卷九:“长老身材勿量大,笠子太小生。师云:‘虽然如此大千世界总在里许。’”

 【示例】世界之大,无奇不有,充满了矛盾。

 【解释】佛教用语,世界的千倍叫小千世界,小千世界的千倍叫中千世界,中千世界的千倍叫大千世界。后指广大无边的人世。

 【用法】 作主语、定语;指广大无边的世界。

 【近义词】芸芸众生

 ”世界之大,无奇不有“与”世界之大,无奇不有“同义,意为:什么样的事都有可能发生,没什么可奇怪的。

 扩展资料

 《景德传灯录》为宋真宗年间释道原所撰之禅宗灯史。此书编成之后,道原诣阙奉进,宋真宗命杨亿等人加以勘定,并敕准编入大藏流通。《景德传灯录》在宋、元、明各代流行颇广,特别是对宋代教界文坛产生过很大的影响。

image.png

 ”大千世界“出自《景德传灯录》卷第九片段,摘抄如下:

 师云。某甲自有师在。师辞南泉。门送提起师笠子云。长老身材勿量大。笠子太小生。师云。虽然如此大千世界总在里许。南泉云。王老师响。师便戴笠子而去。后居洪州大安寺海众奔凑。裴相国休镇宛陵。建大禅苑请师说法。以师酷爱旧山。还以黄檗名之。

评论列表暂无评论
发表评论
微信